História

Stredná odborná škola elektrotechnická má dlhoročnú tradíciu. História školy sa začínala písať dňa 15. 9. 1929, kedy bola firmou Siemens Schuckert založená. Výchova kvalifikovaných robotníkov prebiehala v profesiách sústružník, zámočník, elektrikár až do roku 1945.

 Schuckertove elektrotechnické závody z roku 1902  

 

    Rok 1945 sa stal medzníkom v hospodárskej i výchovnej oblasti. Po ukončení 2. svetovej vojny vznikol nový podnik BEZ, ktorý pokračoval v tradíciách a výrobnom programe firmy Siemens Schuckert.

    Od 1. 9. 1945 sa začala odborná výuka mladého dorastu v učňovskom stredisku.

    Tento systém vyhovoval podniku BEZ do roku 1960, kedy nastal hospodársky rozvoj, čo si vyžadovalo zvýšenie počtu kvalifikovaných robotníkov. Dobrý hospodársky rozvoj sa odrážal v zriaďovaní ďalších závodov, rozširoval sa výrobný program, bolo potrebné zvyšovať počty žiakov a rozširovať ich profesné zameranie. Priestory kapacitne nevyhovovali, a preto podnik BEZ začal budovať nový areál pre vzdelávanie a výchovu v terajších priestoroch SOŠE. Areál bol odovzdaný do užívania 1. 9. 1969.

     Stredné odborné učilište elektrotechnické bolo zriadené roku 1981 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom boli postupne n.p. Bratislavské elektrotechnické závody, MH SR, Krajský úrad v Bratislave.

     Od 1.júla 2002 je zriaďovateľom Bratislavský samosprávny kraj.

     Od mája 2009 sa zmenil názov na Stredná odborná škola elektrotechnická v skratke SOŠE.

    SOŠE má dlhoročnú tradíciu vo výchove robotníckej mládeže v obdobiach pred 2. svetovou vojnou, po druhej svetovej vojne cez učňovské stredisko, odborné učilište a stredné odborné učilište až doteraz. Počas 45-ročnej výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli na Rybničnej ukončilo štúdium celkom 9 481 absolventov z toho:

4 842 vyučencov
3 487 maturantov
1 347 študujúcich popri zamestnaní.

     Absolventi sú dokonale pripravení plniť zodpovedne úlohy po stránke kvality i kvantity vo svojom povolaní na úrovni spoločenských potrieb.

teoreticke vyhlad ucebna auto